REGULAMIN ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIAszow.pl

Regulamin Zajęć Nauki i Doskonalenia Pływania
prowadzonych przez Gabinet Lekarski Barbara Bucholz z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim ul. Edwarda 6, NIP - 773 203 84 02 zwane dalej TSP NAUKA PŁYWANIA
1. Niniejszy regulamin dotyczy zajęć nauki pływania prowadzonych przez „TSP
NAUKA PŁYWANIA”
2. Każdy uczestnik zajęć nauki pływania prowadzonych zobowiązany jest
do zapoznania się, akceptacji oraz przestrzegania niniejszego Regulaminu
oraz regulaminu Pływalni, na której odbywają się zajęcia.
3. Warunkiem uczestnictwa w kursie nauki pływania jest wpłata należności
zgodnie z cennikiem.
4. Nieterminowa zapłata za zajęcia powoduje wzrost kwoty o 20 PLN za każdy
tydzień zwłoki.
5. W przypadku nieobecności kursanta z powodu choroby możliwe jest
odrobienie zajęć po wcześniejszym uzgodnieniu. Istnieje możliwość
odrobienia dwóch nieobecności w ciągu semestru, pod warunkiem
wcześniejszego zgłoszenia tej nieobecności (do 24 godzin przed zajęciami w
formie e-maila lub SMS).
6. Nie dokonujemy zwrotów wpłat za lekcje, na których kursanci byli nieobecni.
7. TSP NAUKA PŁYWANIA zastrzega sobie prawo do zmian harmonogramu zajęć i grup
oraz likwidacji grup w przypadku braku wystarczającej liczby chętnych.
8. Ostateczne potwierdzenie rozpoczęcia zajęć, zmian w harmonogramie zajęć
lub odwołaniu rozpoczęcia zajęć następuje do 48 godzin przed planowanym
terminem rozpoczęcia zajęć.
9. TSP NAUKA PŁYWANIA, zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z przyczyn
od niej niezależnych oraz odgórne ustalenie terminu odrabiania zajęć.
10. O wszystkich zmianach w harmonogramie zajęć, zmianach grup lub likwidacji
grupy uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem e-maila lub SMS.
11. Dostarczenie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne ze zgodą
na ich przetwarzanie dla potrzeb związanych z działalnością TSP NAUKA PŁYWANIA, zgodnie
z ustawą o ochronie danych osobowych oraz dokumentem „Polityka
prywatności w TSP NAUKA PŁYWANIA”
12. Kursant zobowiązany jest do przestrzegania zasad bezpieczeństwa
na basenie, a w szczególności stosowania się do niniejszych zakazów:
- wchodzenia do wody bez wiedzy instruktora pływania
- biegania wokół niecki basenu i po śliskich, mokrych nawierzchniach
- skoków do wody bez pozwolenia i nadzoru instruktora pływania
- opuszczania niecki basenu w czasie lekcji, bez uprzedniego zgłoszenia tego
prowadzącemu zajęcia instruktorowi pływania
- popychania i podtapiania osób trzecich
13. Kursant nie może stwarzać sytuacji niebezpiecznych dla siebie i innych
uczestników zajęć.
14. Każdy uczestnik kursu nauki pływania musi posiadać odpowiedni strój
kąpielowy oraz czepek pływacki.
15. TS NAUKA PŁYWANIA odpowiada za uczestników kursu tylko w trakcie trwania zajęć.
Przed lekcją oraz po jej zakończeniu za dzieci odpowiadają
rodzice/opiekunowie.
16. TS NAUKA PŁYWANIA nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni.
17. Uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun powinien we własnym zakresie
skonsultować się z lekarzem i sprawdzić czy nie ma przeciwwskazań
do uczestnictwa w zajęciach na basenie. Osoby uczestniczące w zajęciach
deklarują, że są zdrowe i nie posiadają żadnych przeciwwskazań do pływania
i przebywania w wodzie.
18. Zajęcia nauki pływania prowadzone są przez uprawnionych instruktorów
i uczestnicy kursu zobowiązani są stosować się do ich poleceń. Instruktorzy
pływania nie odpowiadają za szkody i ewentualne kontuzje wynikające
z niedostosowania się do ich poleceń i wskazówek.
19. Każdy kursant uczestniczący w zajęciach deklaruje tym samym, iż zapoznał
się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.