Rgulamin Cookie

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA RODZICÓW, OPIEKUNÓW PRAWNYCH ORAZ UCZESTNIKÓW ZAJĘĆ NAUKI I DOSKONALENIA PŁYWANIA PROWADZONYCH PRZEZ GABINET LEKARSKI BARBARA BUCHOLZ zwany dalej jako T.S.P. NAUKA PŁYWANIA.
W związku z wejściem w życie – w dniu 25 maja 2018 r. – rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych); Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, s. 1; dalej : RODO , niniejszym informuję, że:
1. GABINET LEKARSKI BARBARA BUCHOLZ przetwarza Pani/Pana dane osobowe w związku z przynależnością do Klubu Sportowego Olimpijczyk Tomaszów Maz.
2. Administratorem danych osobowych jest T.S.P. OLIMPIJCZYK ul. Edwarda 6, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
3. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Edwarda 6, 97-200 Tomaszów Maz., lub drogą e-mailową pod adresem: olimpijczyktomaszow@gmail.com
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym: olimpijczyktomaszow@gmail.com
Administrator danych informuje, że:
1. przetwarzanie przez klub Olimpijczyk Tomaszów Maz dane osobowe członków Klubu Sportowego Olimpijczyk Tomaszów Maz oraz kandydatów na członków Klubu Sportowego Olimpijczyk Tomaszów Maz pochodzą wyłącznie od osób, których dotyczą;
2. podanie danych osobowych klubu Olimpijczyk Tomaszów Maz jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania i zachowania członkostwa w klubie Olimpijczyk Tomaszów Maz. Niepodanie danych osobowych uniemożliwia uzyskanie członkostwa w klubie Olimpijczyk Tomaszów Maz. Żądanie ograniczenia przetwarzania danych osobowych albo ich usunięcia jest równoznaczne z r rezygnacją z ubiegania się o członkostwo klubu Olimpijczyk Tomaszów Maz albo z wystąpieniem z klubu Olimpijczyk Tomaszów Maz;
3. Odbiorcą danych osobowych są: Członkowie Zarządu Klubu Sportowego Olimpijczyk Tomaszów Maz, pracownicy Klubu Sportowego Olimpijczyk Tomaszów Maz, podmioty i organizacje współpracujące z Klubem Sportowym Olimpijczyk Tomaszów Maz.
4. Pani/Pana dane osobowe:
1. podane w deklaracji członkowskiej lub później (na przykład pocztą elektroniczną), są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B i f RODO,
2. przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z przynależnością do klubu Olimpijczyk Tomaszów Maz wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (nie są przetwarzane w celach handlowych),
3. będą przechowywane, przez okres przynależności do klubu Olimpijczyk Tomaszów Maz, a także po ustaniu członkostwa, przez czas zgodny z przepisami prawa, a w przypadku prawnie usprawiedliwionych celów Administratora – przez czas ich realizacji,
4. nie są przetwarzane w formie profilowania analitycznego, sprzedażowego ani też jakichkolwiek pomiarów,
5. nie są przekazywane żadnym innym podmiotom;
5. przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do dotyczących Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania albo usunięcia.
6. w razie uznania, że przetwarzanie przez klub Olimpijczyk Tomaszów Maz dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).